Leerplicht

Leerplicht


De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij een wet ontwikkeld, de "Leerplichtwet 1969". In deze wet staat onder andere dat een kind van 4 jaar naar school mag en dat een kind vanaf 5 jaar naar school moet. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig.

Verzuim
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en verzorgers dat hun kind(eren) naar school gaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplicht wet. In deze wet staat, dat het de taak van ouders is, ervoor te zorgen dat een kind elke dag naar school gaat. De school is verplicht bij te houden of uw kind wel of niet aanwezig is. Indien een leerling ongeoorloofd de school verzuimt is de directie van de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Verlof buiten de schoolvakanties
In bijzondere gevallen kan de school aan uw kind(eren) extra verlof verlenen. Hiervoor dient u het formulier ‘aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties’ in te vullen. U kunt de directeur van de school hiernaar vragen. Het formulier kunt ook u vinden op de website van de gemeente.
Het is aan de directeur of leerplichtambtenaar te beoordelen of het verlof kan worden toegestaan en verleend. De directeur van de school moet zich in voorkomende gevallen verantwoorden voor het al of niet verleende verlof.

Zonder toestemming verlof nemen
Wanneer u zonder voorafgaand verkregen toestemming verlof neemt, dan moet de directeur dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar legt een huisbezoek af en kan u oproepen voor het maken van een proces-verbaal.